Incassovoorwaarden

1. Op een door Boudewijn Advocatuur aanvaarde opdracht tot incasso van een vordering van de opdrachtgever zijn deze incassovoorwaarden van toepassing. Onder een “opdracht tot incasso” wordt begrepen een opdracht tot buitengerechtelijke incasso van een vordering die niet wordt betwist door de debiteur. Deze incassovoorwaarden gelden in aanvulling op de door Boudewijn Advocatuur gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Ten aanzien van de door de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur verstrekte gegevens, waaronder de aan de vordering ten grondslag liggende overeenkomst, garandeert de opdrachtgever dat deze juist zijn en dat de betreffende voorwaarden juridisch toepasselijk zijn. De opdrachtgever zal gedurende de incasso-opdracht zelf geen incasso-activiteiten uitvoeren en de debiteur in voorkomend geval doorverwijzen naar Boudewijn Advocatuur. De opdrachtgever informeert Boudewijn Advocatuur per omgaande over rechtstreeks van de debiteur ontvangen berichten en betalingen, alsmede over overige voor de uitvoering van de incasso-opdracht relevante gegevens.

3. Indien de opdrachtgever de in artikel 2 genoemde verplichtingen of andere verplichtingen uit hoofde van de incasso-opdracht niet nakomt, de uitvoering van de incasso-opdracht door Boudewijn Advocatuur op welke wijze dan ook belemmert of de incasso-opdracht beëindigt, is de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur het tarief verschuldigd als ware de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten geïncasseerd, onverminderd de overige rechten van Boudewijn Advocatuur. Hieronder wordt begrepen het recht om de incasso-opdracht te beëindigen.

4. Boudewijn Advocatuur is volledig vrij om de incasso-opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en alle maatregelen te treffen die hij gewenst, nuttig en/of noodzakelijk acht, waartoe de opdrachtgever hem door middel van het verstrekken van de incasso-opdracht machtigt. Boudewijn Advocatuur zal de debiteur maximaal drie keer aanmanen om het verschuldigde aan de opdrachtgever te voldoen. Boudewijn Advocatuur bepaalt op welke wijze dit gebeurt, dat wil zeggen schriftelijk dan wel telefonisch.

5. De incasso-opdracht behelst een inspanningsverplichting. Boudewijn Advocatuur garandeert niet dat de vordering, al dan niet deels, daadwerkelijk kan worden geïncasseerd. Boudewijn Advocatuur is bevoegd om te bepalen wanneer de incasso-opdracht, ongeacht het bereikte resultaat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, is voltooid.

6. Naast de hoofdsom zal Boudewijn Advocatuur rente en incassokosten aan de debiteur in rekening brengen. Hierbij geldt als uitgangspunt hetgeen in aan de vordering ten grondslag liggende overeenkomst is bepaald. Indien in die overeenkomst niets is bepaald, of indien deze bij verstrekking van de incasso-opdracht niet aan Boudewijn Advocatuur ter beschikking is gesteld, geldt hetgeen op grond van de wet is bepaald. Dat is ook het geval indien en voor zover in voorkomend geval de wettelijke bepalingen prevaleren boven hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

7. De door de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur in verband met een incasso-opdracht verschuldigde vergoeding, exclusief omzetbelasting, is:
a. Indien de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten wordt geïncasseerd, komen de rente en kosten als honorarium toe aan Boudewijn Advocatuur, met een minimum van het in punt d. genoemde bedrag;
b. Indien niet de volledige vordering inclusief alle in rekening gebrachte rente en kosten maar wel minimaal een bedrag ter hoogte van de hoofdsom wordt geïncasseerd, wordt het door de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur verschuldigde honorarium, met een minimum van € 140,00, over het geïncasseerde bedrag berekend aan de hand van de staffel als hieronder onder c. vermeld, met dien verstande dat alle percentages worden verhoogd met twee procent. Indien de geïncasseerde rente en kosten een hoger bedrag belopen dan het honorarium als bedoeld in de vorige zin, dan komen die rente en kosten als honorarium toe aan Boudewijn Advocatuur;
c. Indien minder dan een bedrag ter hoogte van de hoofdsom wordt geïncasseerd, wordt het door de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur verschuldigde honorarium, met een minimum van € 120,00, over het geïncasseerde bedrag berekend aan de hand van de volgende staffel:
• Over de eerste € 20.000,00: 10%;
• Over het meerdere tot en met € 40.000,00: 8%;
• Over het meerdere tot en met € 60.000,00: 6%;
• Over het meerdere: 4%;
d. Indien niets wordt geïncasseerd, is de opdrachtgever slechts een bedrag van € 75,00 aan dossierkosten aan Boudewijn Advocatuur verschuldigd.

8. Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 7 worden deelbetalingen, al dan niet in het kader van een getroffen betalingsregeling, en ongeacht of deze reeds zijn verricht, bij elkaar opgeteld. Boudewijn Advocatuur heeft de bevoegdheid om tussentijds (voorschot)nota’s aan de opdrachtgever te zenden die met de eindnota worden verrekend.

9. Indien op enig moment geen sprake meer is van een opdracht tot incasso, als omschreven in artikel 1 van deze incassovoorwaarden, bijvoorbeeld indien de vordering alsnog wordt betwist, dan is Boudewijn Advocatuur gerechtigd de incasso-opdracht onmiddellijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige betaling van de in artikel 7 van deze incassovoorwaarden genoemde tarieven. Indien de opdrachtgever en Boudewijn Advocatuur in dat geval overeenkomen dat de incasso-opdracht wordt voortgezet, spreken zij af onder welke voorwaarden dat gebeurt.

10. In het geval als bedoeld in artikel 9 of indien een vordering op een debiteur ondanks de inspanningen van Boudewijn Advocatuur niet (volledig) buitengerechtelijk kan worden geïncasseerd, zal Boudewijn Advocatuur met de opdrachtgever bespreken welke verdere stappen mogelijk zijn en welke voorwaarden daarbij gelden. Te ondernemen stappen kunnen bijvoorbeeld zijn een verhaalsonderzoek, een faillissementsaanvraag, beslaglegging of een gerechtelijke procedure. Voormelde werkzaamheden vallen niet onder de opdracht tot incasso zoals bedoeld in artikel 1 van deze incassovoorwaarden.