Oude versies

Versie 2018.1

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen mr. B.W.P.M. van Orsouw, handelend onder de naam Boudewijn Advocatuur (inschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72495855), verder te noemen: “Boudewijn Advocatuur”, en een opdrachtgever, inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten, behalve voorzover hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Boudewijn Advocatuur werkzaam zijn of waren.
 3. Boudewijn Advocatuur voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Mr. B.W.P.M. van Orsouw is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM ‘s-Gravenhage. Tel: 070-3353535. Email: info@advocatenorde.nl. Boudewijn Advocatuur ontvangt geen derdengelden en maakt dus geen gebruik van een derdengeldrekening.
 4. Boudewijn Advocatuur is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en de opdrachtgever deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

 Artikel 2: Opdrachten en aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:409 lid 2 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boudewijn Advocatuur. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van Boudewijn Advocatuur deugdelijk legitimeren. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem of haar aan Boudewijn Advocatuur verstrekte gegevens.
 3. Opdrachten aan Boudewijn Advocatuur leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Boudewijn Advocatuur geeft geen garanties over de (positieve) uitkomst van de zaak, ook niet indien een kans-inschatting wordt gegeven.
 4. Met Boudewijn Advocatuur in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Boudewijn Advocatuur de door de Orde van Advocaten opgelegde (gedrags)regels en de overige toepasselijke regelgeving bij de uitoefening van zijn praktijk dient na te leven. De opdrachtgever kan Boudewijn Advocatuur niet aansprakelijk stellen voor de eventuele schadelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
 6. Zowel de opdrachtgever als Boudewijn Advocatuur kunnen de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Boudewijn Advocatuur heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden tot volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
 7. De opdrachtgever stemt ermee in dat Boudewijn Advocatuur (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een andere advocaat of een andere derde, zoals een deurwaarder. Bijvoorbeeld ingeval van afwezigheid of indien zulks naar het oordeel van Boudewijn Advocatuur noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
 8. Boudewijn Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Boudewijn Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Boudewijn Advocatuur bedingen van derden die hun aansprakelijkheid beperken namens opdrachtgever aanvaardt. Zo nodig wordt daartoe door de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur een volmacht verstrekt.
 9. De aansprakelijkheid van Boudewijn Advocatuur, op welke grond dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Boudewijn Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 10. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in lid 9 voor schade als gevolg van de betreffende aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Boudewijn Advocatuur beperkt tot het totaalbedrag van het voor de opdracht in rekening gebracht en betaald honorarium, één en ander met een maximum van € 5.000,00, onverminderd de overige bijzondere exoneratieclausules als genoemd in deze algemene voorwaarden.
 11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Boudewijn Advocatuur tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De opdrachtgever is gehouden om Boudewijn Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 12. Alle aanspraken, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Boudewijn Advocatuur binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.

 Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Boudewijn Advocatuur aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, volledig en tijdig worden verstrekt.
 2. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig worden verstrekt, heeft Boudewijn Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

 Artikel 4: Borgsom/voorschot

 1. Indien een borgsom/voorschot wordt overeengekomen zal Boudewijn Advocatuur met zijn werkzaamheden aanvangen respectievelijk deze voortzetten, nadat de opdrachtgever deze volledig heeft voldaan. Een borgsom/voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever jegens Boudewijn Advocatuur. Boudewijn Advocatuur heeft het recht de/het ontvangen borgsom/voorschot te verrekenen met openstaande nota’s.
 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt de opdrachtgever periodiek een nota betreffende de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 Artikel 5: Honorarium en verschotten

 1. Voor zover geen vast of periodiek honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Boudewijn Advocatuur verschuldigd is berekend op basis van de volgens de administratie van Boudewijn Advocatuur bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief kan na voorafgaande kennisgeving van Boudewijn Advocatuur jaarlijks per 1 januari worden aangepast. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verschotten, waaronder begrepen het verschuldigde griffierecht en de deurwaarderskosten.
 2. De door Boudewijn Advocatuur voor zijn werkzaamheden en de verschotten naar de opdrachtgever te verzenden nota’s dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na de notadatum, zonder verrekening of inhouding, te zijn voldaan. Bij te late betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien nota’s niet tijdig worden voldaan, heeft Boudewijn Advocatuur het recht om de werkzaamheden op te schorten dan wel de opdracht te beëindigen. Boudewijn Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of beëindiging van de werkzaamheden op deze grond.
 4. Indien een opdrachtgever binnen veertien dagen aanvangende de dag na de aanmaning, zoals bedoeld in art. 6:96 lid 6 BW, de nota niet heeft voldaan, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Hiervoor geldt als maatstaf het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, nr. 141). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in alle gevallen tenminste € 40,00.
 5. Over alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Hierbij geldt het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119 BW, indien de opdrachtgever een particulier is, en het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, indien de opdrachtgever geen particulier is (i.c. ingeval van een handelsovereenkomst).

Artikel 6: Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Boudewijn Advocatuur staat ook opdrachtgevers bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘toevoeging’ genoemd). Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) voor wat betreft de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.
 2. Een toevoeging wordt niet eerder aangevraagd dan na overleg met opdrachtgever. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Boudewijn Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht en eventuele overige verschotten te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden aangevangen of verder worden uitgevoerd.
 3. Indien de Raad voor Rechtsbijstand het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand toekent, is de opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, te vermeerderen met de verschotten, zoals het eventuele griffierecht, en de verschuldigde omzetbelasting.
 4. Indien naar aanleiding van een aanvraag geen toevoeging wordt verleend door de Raad voor Rechtsbijstand en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, heeft Boudewijn Advocatuur het recht om de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden op basis van het toepasselijke uurtarief in rekening te brengen. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
 5. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan dient de opdrachtgever het volledige honorarium te voldoen over de gewerkte uren. Ook dient de opdrachtgever in dat geval de eventuele (additionele) verschotten of het hogere griffierecht te voldoen.

 Artikel 7: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een nota dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van de overeenkomst dienen, op straffe van verval van recht, binnen dertig (30) dagen na ontdekking van het beweerdelijke gebrek en uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Archivering van dossiers

 1. Desverzocht kan de opdrachtgever, na beëindiging van de werkzaamheden door Boudewijn Advocatuur, de van hem of haar afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken op kantoor ophalen na ondertekening van een ontvangstbevestiging.
 2. Boudewijn Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht gevormde dossier gedurende tenminste zeven jaar na beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren, waarna de dossiers zullen worden vernietigd.

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. Op de dienstverlening van Boudewijn Advocatuur is een klachtenregeling van toepassing.  De klachtenregeling van Boudewijn Advocatuur ligt ter inzage op het kantoor. Ook wordt de klachtenregeling op de website van Boudewijn Advocatuur geplaatst.

 Artikel 10: Privacystatement

 1. Boudewijn Advocatuur spant zich in om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met de persoonsgegevens van de opdrachtgever wordt omgegaan dat zijn of haar privacy zo veel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. 
 2. Boudewijn Advocatuur hanteert een privacystatement dat op de website van Boudewijn Advocatuur wordt geplaatst.

Artikel 11: Overig

 1. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of van enige derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechtsverhouding tussen Boudewijn Advocatuur en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.