Er dreigt een betalingsachterstand door het corona-virus. Wat kunt u als ondernemer doen?

Inleiding

Door het corona-virus is de economie voor een groot deel tot stilstand gekomen. Goederen en diensten worden niet of veel minder afgenomen of er kan niet worden geproduceerd en daardoor komt er (aanzienlijk) minder omzet binnen. De (bedrijfs)kosten lopen meestal door. Ondernemers kunnen meestal niet zomaar de huur beëindigen, het salaris niet meer aan het personeel uitbetalen of de BTW niet meer afdragen.

De huidige situatie kan veel ondernemers in ernstige moeilijkheden brengen. Het is voor die ondernemers van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Er is een aantal zaken dat u kunt doen.

Neem contact op met de schuldeiser. Leg de situatie uit en vraag om uitstel van betaling of een betalingsregeling. Veel schuldeisers zullen hiermee instemmen. Zij snappen ook wel dat het doorgaans weinig zin zal hebben om eventuele incassomaatregelen te treffen als de financiële middelen er niet zijn.

Controleer de voorwaarden van uw overeenkomst. Vaak bevatten die bepalingen over overmacht en dergelijke waar u zich misschien gebruik van kunt maken zodat u financieel voordeliger uit bent.

Stel een wijziging van de overeenkomst voor aan de schuldeiser zodat u financieel beter af bent. De schuldeiser moet dan wel meewerken. Leg de gemaakte afspraak schriftelijk vast, zodat later geen bewijsproblemen ontstaan.

Soms kan in een procedure aan de rechter worden gevraagd om aanpassing van de overeenkomst vanwege onvoorziene omstandigheden, namelijk de corona-crisis, als de schuldeiser daaraan niet vrijwillig meewerkt.

U zou, als de situatie het toelaat, aan opzegging van de overeenkomst kunnen denken. Daarmee eindigt de overeenkomst dus wel en al ontstane betalingsverplichtingen zullen daardoor niet verdwijnen. U voorkomt echter verder oplopende schulden. Uiteraard moet opzegging van de overeenkomst bedrijfsmatig maar ook juridisch gezien wel mogelijk en verstandig zijn.

U kan proberen een (overbruggings)krediet af te sluiten bij een financiële instelling zoals een bank. Dan hebt u weer financiële middelen waarmee betalingsverplichtingen kunnen worden nagekomen. Uiteraard betekent een krediet wel dat het vroeg of laat moet worden terugbetaald.

Als u tijdelijk weinig inkomsten hebt kunt u soms een BBZ-uitkering aanvragen bij uw gemeente. “BBZ” staat voor Besluit bijstandverlening Zelfstandigen. Er kan dan worden verzocht om een periodieke uitkering of een bedrijfskrediet.

Als meerdere schulden niet kunnen worden nagekomen, zou u een akkoord kunnen aanbieden aan uw schuldeisers. Als alle schuldeisers bereid zijn om daaraan mee te werken, dat wil zeggen genoegen te nemen met een bepaald (beperkt) percentage van hun schuld, waarbij het overige deel wordt kwijtgescholden, komt zo’n akkoord tot stand. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Als één of enkele schuldeisers niet meewerken, kunnen ze soms trouwens toch worden verplicht om dat wel te doen. Een rechter zou dan kunnen vinden dat zij door niet mee te werken onrechtmatig handelen.

Als sprake is van meerdere schulden kan ook aan het indienen bij de rechtbank van een verzoek om verlening van surseance van betaling worden gedacht. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Als de rechter daarin meegaat hoeven bepaalde schulden tijdelijk niet te worden betaald. Er gelden wel toelatingscriteria en u kunt niet meer zomaar zelfstandig beschikken over uw bedrijfsvermogen. Dat zal u samen met een aan te stellen bewindvoerder moeten doen. Ook kan surseance van betaling in bepaalde gevallen leiden tot een faillissement.

De regering heeft per 17 maart 2020 onder meer nog de volgende maatregelen getroffen waarvan u misschien gebruik kunt maken

Voor ondernemers met personeel bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Deze vervangt op dit moment de voormalige regeling Werktijdverkorting. Het verzoek wordt ingediend bij het UWV en als het wordt toegekend kan het UWV een bijdrage leveren aan de loonkosten. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van het omzetverlies gerekend vanaf 1 maart 2020. Er kan ook een voorschot worden gevraagd bij het UWV. De toekenning gebeurt voor 3 maanden en kan met nog eens 3 maanden worden verlengd.

Voor ondernemers die met hun inkomen onder het sociaal minimum komen, kan via de gemeente een beroep worden gedaan op een aanvullende bijstandsregeling. Gedurende een beperkte periode, 3 maanden, wordt het inkomen dan aangevuld tot het sociaal minimum. Hierbij geldt een vereenvoudigde toetsing en de ontvangen bijstand hoeft niet te worden terugbetaald. Ook kan onder deze regeling worden gekozen voor een bedrijfskrediet met een verlaagd rentepercentage.

Er kan gemakkelijker uitstel van betaling van bepaalde belastingen worden aangevraagd. Verzuimboetes wegens te laat betalen hoeven (onder bepaalde voorwaarden) niet meer te worden betaald. De invorderingsrente wordt verlaagd.

De regeling Borgstelling MKB-kredieten wordt per 16 maart 2020 uitgebreid. Dit is een regeling waarbij de overheid onder bepaalde voorwaarden voor ondernemers borg kan staan, waardoor gemakkelijker (bedrijfs)kredieten kunnen worden verkregen.

Sommige sectoren van de economie die bijzonder worden getroffen zullen door specifieke nog af te kondigen maatregelen worden geholpen.

Vragen of hulp nodig?

Hebt u vragen of wilt u bijstand, neem dan contact op met Boudewijn Advocatuur. 

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *