Uw schuldenaar is failliet. Staat u nu met lege handen?

Een faillissement betekent kortweg dat diegene of de onderneming die failliet is, niet meer zelfstandig kan beschikken over zijn vermogen. Wat betekent dat nu? Dat betekent kortweg dat de gefailleerde zijn bezittingen (goederen, geld, bepaalde rechten en vorderingen op debiteuren) niet meer zelf kan verkopen of van de hand kan doen, maar dat de door de rechtbank benoemde curator dat alleen nog kan. Eén van de belangrijkste taken van de curator is dan ook om de bezittingen van de gefailleerde te verkopen en een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren, zodat zoveel mogelijk schuldeisers betaald kunnen worden.

In de praktijk worden heel veel faillissementen opgeheven bij gebrek aan baten. Dat betekent dat volgens de curator er maar zo weinig opbrengst van de verkoop van de bezittingen is, dat óf helemaal geen óf slechts een klein deel van de schuldeisers betaald kan worden. Overigens is de curator zelf ook schuldeiser, hij kost immers ook geld, en moet hij als eerste betaald worden uit de opbrengst.

Staat u als schuldeiser nu altijd met lege handen bij de afwikkeling van een faillissement?

Nee, zeker niet.

Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat de bezittingen zoveel opbrengen dat alle schuldeisers kunnen worden betaald. Dit zie je overigens niet vaak.

Ten tweede kunt u een zekerheidsrecht hebben bedongen voor betaling van uw vordering. Hiermee bedoel ik een hypotheek- of pandrecht. Als u bij het aangaan van de schuld (of in sommige gevallen op een later moment) ervoor hebt gezorgd dat de schuldenaar aan u een hypotheek- of pandrecht verstrekt, wordt de executie-opbrengst van de hypotheek of het pandrecht in principe niet geraakt door het faillissement. Het faillissement is dan dus niet van invloed op die opbrengst waaruit uw vordering bij voorrang mag worden voldaan. Van belang is wel dat dergelijke zekerheden op de juridisch juiste manier worden gevestigd en ook op het goede moment.

Ten derde kunt u eigendomsvoorbehoud hebben gevestigd. Dat is ook een vorm van zekerheid waarbij u het eigendom van geleverde goederen voorbehoudt, totdat volledig is betaald. Ook hiervoor geldt dat van belang is de juiste wijze en het juiste moment van vestigen.
Tot slot noem ik nog bestuurdersaansprakelijkheid. Veelal zie je, zoals gezegd, dat vorderingen, wegens gebrek aan opbrengst, niet kunnen worden betaald in een faillissement, maar dat wel kan worden aangetoond dat de bestuurder van het gefailleerde bedrijf zijn taken en verplichtingen niet op de juiste wijze is nagekomen. Hij kan dan in privé aansprakelijk worden gesteld, waardoor langs die weg uw eventuele vordering alsnog verhaald zou kunnen worden. Hierbij is natuurlijk wel van belang dat de bestuurder in privé bezittingen heeft van voldoende waarde.
Een bestuurder kan bijvoorbeeld in privé aansprakelijk worden als hij financiële verplichtingen in naam van het bedrijf is aangegaan, terwijl hij wist dat deze niet konden worden nagekomen, of indien er geen goede boekhouding aanwezig is of de jaarrekening niet op de juiste wijze is gepubliceerd.

Hebt u te maken met een schuldenaar die failliet is of dreigt te gaan, of bent u bestuurder van een bedrijf dat failleert, en wilt u verder worden geadviseerd over uw mogelijkheden, neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *