Vanaf 1 april 2020 kan een beroep worden gedaan op de compensatieregeling transitievergoeding. Wat betekent dat voor werkgevers?

Inleiding

Als een werknemer wordt ontslagen dan heeft hij in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is onder meer afhankelijk van de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het inkomen. Sinds 1 januari 2020 hoeft een werknemer niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn, wil hij bij ontslag in aanmerking kunnen komen voor een transitievergoeding. Het aangaan van een beëindigings- oftewel vaststellingsovereenkomst wordt in dit opzicht gelijkgesteld met ontslag.

Slapende dienstverbanden

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, heeft de werkgever niet meer de plicht om het loon door te betalen. Die verplichting vervalt dan (tenzij bijvoorbeeld sprake is van een loonsanctie opgelegd door het UWV). In het verleden lieten werkgevers dergelijke dienstverbanden dan in stand. Oftewel de werknemer werd niet ontslagen (ook niet door middel van een vaststellingsovereenkomst). Dan hoefde de werkgever namelijk geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Over deze situatie werden procedures gevoerd bij de rechtbank, aangezien werknemers dat onrechtvaardig vonden.

Compensatieregeling transitievergoeding

De wetgever vond de ontstane situatie van de slapende dienstverbanden en de handhaving daarvan door werkgevers ook onredelijk en heeft de compensatieregeling ingevoerd die dus op 1 april 2020 in werking treedt. Daarmee wil de wetgever de werkgevers ook tegemoet komen in de kosten die voor hen ontstaan als zij na twee jaar alsnog moeten overgaan tot ontslag en een transitievergoeding aan de werknemer moeten betalen.

Uitspraak van de hoogste rechter

Eind 2019 heeft de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, uitgemaakt dat het niet is toegestaan voor een werkgever om niet mee te werken aan ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst, als de werknemer dat wil, terwijl de werkgever een beroep kan doen op de compensatieregeling.

Wat houdt de compensatieregeling nu eigenlijk in?

Werkgevers kunnen bij het UWV vanaf 1 april 2020 een verzoek doen om vergoeding van de kosten van betaalde transitievergoedingen (tot een bepaalde maximum) na een periode van twee jaar ziekte, mits de beëindiging van het dienstverband op of na 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte (en was bij einde dienstverband nog ziek);
  • de werknemer had wettelijk gezien recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding ook betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst), als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

De corona-crisis heeft geen invloed op de regeling compensatie transitievergoeding.

Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot en met 30 september 2020, als de transitievergoeding volledig betaald is voor 1 april 2020. Als de transitievergoeding volledig is betaald op of na 1 april 2020, dan moet de aanvraag binnen zes maanden worden gedaan na de betaling. Het UWV moet binnen een bepaalde termijn een beslissing nemen.

Wilt u hulp of hebt u vragen?

Als u een vaststellingsovereenkomst wilt sluiten en/of een beroep wilt doen op de compensatieregeling, of u bent het niet eens met een beslissing van het UWV en u hebt vragen of wilt bijstand, neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *