Vanaf 6 april 2020 kunnen ondernemers met personeel een beroep doen op de NOW-regeling. Welke voordelen levert dat op en waar moet u op letten?

Corona-crisis

De overheid heeft onlangs de NOW-regeling ingevoerd in verband met de corona-crisis. De gedachte is dat wat werkgevers nu overkomt (een omzetdaling als gevolg van corona) niet meer tot het normale bedrijfsrisico behoort en geprobeerd moet worden om baanverlies te voorkomen.

De NOW-regeling

Als over een aaneengesloten periode van drie maanden (in de periode maart 2020 tot en met juli 2020) de omzet met minstens 20% daalt als gevolg van het overheidsingrijpen wegens corona, kan de werkgever een beroep doen op de NOW-regeling. De werkgever krijgt, als het beroep wordt goedgekeurd, een subsidie voor de loonkosten in de periode maart 2020 tot en met mei 2020. Ook de loonkosten van flexwerkers vallen hieronder.

Misschien wordt de NOW-regeling na mei 2020 verlengd met een tweede periode, dat is nog niet zeker.

De subsidie is maximaal 90% van de loonsom over de drie bedoelde maanden. De werkgever dient zelf dus nog altijd minimaal 10% te betalen. Het loon wordt dus niet volledig gesubsidieerd. Er wordt wel een opslag van 30% betaald voor werkgeverslasten (dat zijn bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenpremie).

De maximale subsidie geldt bij een omzetdaling van 100%. Als de omzetdaling minder is, wordt de subsidie evenredig lager. Bij bijvoorbeeld een omzetdaling van 50%, geldt een subsidie van 45%. Bij bijvoorbeeld een omzetdaling van 25 %, geldt een subsidie van 22,5%.

De omzetdaling wordt gemeten door de omzetdaling in de bedoelde drie maanden te vergelijken met de omzet in het kalenderjaar 2019 gedeeld door vier. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat gedurende een periode van drie aaneengesloten maanden er sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart 2020. Er kan namelijk worden gekozen uit omzetverlies vanaf 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

Na de aanvraag zal in principe snel een voorschot worden verstrekt van 80% van de subsidie, mits positief wordt beslist op de aanvraag door het UWV. Dat voorschot wordt in drie termijnen betaald, de eerste in principe binnen twee tot vier weken. De definitieve beslissing op de aanvraag om in aanmerking ten komen voor de NOW-regeling zal binnen 13 weken worden genomen.

Uiteindelijk dient binnen 24 weken na de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend nog te worden verzocht om een zogenaamde “vaststelling” van de subsidie. In bepaalde gevallen zal dan een accountantsverklaring nodig zijn. Als uiteindelijk blijkt dat de verleende subsidie te hoog was, zal er sprake zijn van een terugbetaling. Als de subsidie te laag blijkt te zijn, dan volgt er nog een nabetaling.

Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling

Naast een aantal specifieke voorwaarden zijn de twee belangrijkste voorwaarden voor de NOW-regeling:

 • De werkgever moet proberen de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • Er mag vanaf 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voor de betreffende medewerkers geen vergunning voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Waarom zou u als werkgever een beroep doen op de NOW-regeling?

Ten eerste kan daarmee ontslag van werknemers worden voorkomen. Daarmee wordt niet alleen de instroom in de WW voorkomen en geeft het werknemers baanzekerheid, maar ook blijft arbeidscapaciteit, ervaring en -expertise voor uw bedrijf behouden. Dat is belangrijk. Vaak moeten nieuwe medewerkers eerst ervaring en kennis opdoen en dat kost tijd.

Als de werknemer onverhoopt ziek uit dienst zou gaan en u bent eigen risicodrager, komen er financiële verplichtingen bij. Ook bestaan er dan nog reintegratieverplichtingen.

Als medewerkers vooralsnog niet hoeven te worden ontslagen, wordt u geen transitievergoeding verschuldigd.

Tips

 • Via de UWV-website kan vanaf 6 april 2020 een subsidieaanvraag op grond van de NOW-regeling worden gedaan.
 • Indien u al een WTV-aanvraag hebt ingediend en daarop is nog niet beslist, wordt die automatisch omgezet in een subsidieaanvraag op gerond van de NOW. U krijgt dan een termijn van vier weken om de aanvraag aan te vullen met de vereiste gegevens die op grond van de NOW moeten worden aangeleverd.
 • Dien de subsidieaanvraag in vóór 31 mei 2020. Daarna is dat in principe niet meer mogelijk.
 • Dien per loonheffingennummer, als er meerdere zijn, een aanvraag in.
 • Als sprake is van een groep (bijvoorbeeld meerdere B.V.’s die met elkaar verbonden zijn), moeten de gegevens van de omzetdaling en de periode waarin die naar verwachting plaatsvindt van de groep als geheel worden doorgegeven. Wel moet voor elk loonheffingennummer een aparte aanvraag worden ingediend.
 • Vermeld de verwachte omzetdaling in hele procenten (afgerond naar boven) en ook in welke periode de omzetdaling wordt verwacht.
 • Als u subsidie ontvangt op grond van de NOW en er is een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging ingesteld, informeer deze dan. Als daar geen sprake van is, moet u het personeel informeren.
 • Als u een loonkostensubsidie ontvangt op grond  van de Participatiewet, moet u de gemeente informeren over de subsidie.
 • Indien u een beschikking ontvangst van het UWV waarmee u het niet eens bent, bijvoorbeeld een afwijzing of wijziging, maak dan schriftelijk gemotiveerd bezwaar binnen 6 weken na datum beschikking. Daarna is dat niet meer mogelijk. Laat u hierin bijstaan.
 • Bewaar administratie die verband houdt met de subsidieverlening goed. U bent verplicht zo nodig tot vijf jaar na subsidievaststelling inzage in de administratie te kunnen verlenen voor controledoeleinden. Ook hebt u een inlichtingenplicht als blijkt dat de subsidie moet worden ingetrokken of gewijzigd of als er op andere wijze gevolgen zijn voor de vaststelling.

Vragen, bijstand of bezwaar maken?

De hiervoor gegeven tips zijn niet-limitatief. Uiteraard kent de NOW-regeling veel specifieke voorwaarden.

Als u vragen hebt ,ondersteuning nodig hebt of u wilt bezwaar maken, neemt u dan contact op met Boudewijn Advocatuur.

Boudewijn van Orsouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *