Ziekteverzuim, wat betekent dit voor de werkgever?

Vanaf het moment dat de werknemer verzuimt wegens ziekte, krijgen de werkgever en de werknemer te maken met Wet- en regelgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Hieronder staan kort de stappen en regels vermeld van de WVP voor de eerste weken van het ziekteverzuim. Ook worden enige begrippen uitgelegd.

Week 1 t/m 6

In de eerste weken na de ziekmelding heeft de werknemer vooral contact met zijn direct leidinggevende en mogelijk met HR. Er dient dan in gezamenlijk overleg te worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor een gezonde en spoedige terugkeer op het werk (re-integratie).

Week 6

Binnen 6 weken na de ziekmelding wordt de werknemer zo mogelijk ingepland bij de bedrijfsarts. Deze stelt een zogenaamde probleemanalyse op met een advies over het herstel en de mogelijke terugkeer naar het werk.

Week 8

Binnen 2 weken na het bezoek aan de bedrijfsarts, wordt n.a.v. de probleemanalyse een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat of de werknemer wel of niet kan starten met re-integratie en welke eventuele andere stappen gezet worden. Samen met de leidinggevende en HR bespreekt de werknemer het plan en wordt het ondertekend.

Doorlopend tijdens de ziekteverzuim-periode

Met de werknemer dient regelmatig contact te worden onderhouden over hoe het met hem/haar gaat en om de werknemer op de hoogte te houden van hoe het op zijn/haar afdeling gaat.

Verder hebben werknemer en werkgever de volgende verplichtingen in het kader van de WVP:

⦁ De werkgever is o.a. verplicht om alle stappen van de WVP uit te voeren, de werknemer zo mogelijk passend werk aan te bieden, het loon door te betalen conform de wettelijke bepalingen en een eventueel toepasselijke cao en in te grijpen als de re-integratie stagneert.
⦁ De werknemer dient telefonisch bereikbaar te zijn en mee te werken aan zijn/haar re-integratie, zoals o.a. afgesproken is in het plan van aanpak.
⦁ Daarnaast is de werknemer verplicht om circa elke 6 weken naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan. Indien de werknemer door omstandigheden niet naar het spreekuur kan gaan en te laat is met afmelden, of komt hij/zij zonder bericht niet opdagen, dan worden veelal no-show kosten bij de werknemer in rekening gebracht.

De Wet is streng als het gaat om verplichtingen. Als deze niet worden nageleefd, dan kunnen sancties worden opgelegd en dat geldt zowel voor werkgever als werknemer.

Begrippenlijst:

Wet Verbetering Poortwachter (WVP):
De WVP is ingevoerd met als doel werknemers die verzuimen wegens ziekte zo spoedig en goed mogelijk te laten terugkeren naar het werk (re-integratie). Deze wet bestaat uit verschillende verplichtingen die ervoor zorgen dat werknemers en werkgevers zich samen met de arbodienst/bedrijfsarts inspannen voor de re-integratie. 

Loondoorbetalingsverplichting:
De doorbetaling van het loon gedurende ziekteverzuim is wettelijk geregeld. De wet bepaalt dat gedurende maximaal twee jaar het loon voor een deel wordt doorbetaald. In de arbeidsovereenkomst en/of een eventueel toepasselijke CAO kan hiervan in positieve zin van worden afgeweken. Bijvoorbeeld dat het loon volledig moet worden doorbetaald.

Arbodienst:
Een Arbodienst met haar bedrijfsarts(en) begeleidt werknemers en werkgevers bij verzuim en re-integratie.

Bedrijfsarts:
Een bedrijfsarts beoordeelt of de medewerker met zijn/haar ziekte en/of beperkingen wel of niet kan werken. Dit is dus niet ter beoordeling van de (huis)arts of een eventuele specialist. Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim en geeft alleen adviezen in het kader van de re-integratie en over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is. Ten aanzien van alle medische gegevens van de werknemer heeft hij een geheimhoudingsplicht. Na elk bezoek van de werknemer maakt de bedrijfsarts een verslag voor werkgever en werknemer (advies).

Probleemanalyse:
In een probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts de beperkingen (zonder medische termen) van de werknemer en zijn/haar mogelijkheden met de beperkingen en het einddoel van de re-integratie.

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak maken werknemer en werkgever afspraken over het doel van de re-integratie. Naast de visie van werknemer en werkgever wordt vastgelegd met welke activiteiten het re-integratiedoel bereikt kan worden. 

Sancties

Zoals aangegeven is de Wet streng als het gaat om het naleven van verplichtingen. Gebeurt dit niet dan kunnen er sancties worden opgelegd. De Wet verplicht de werkgever in principe om aan de werknemer een sanctie op te leggen als niet wordt meegewerkt aan de re-integratie, zoals loonopschorting of een loonstop. Aan de werkgever kan een boete worden opgelegd of kan worden verplicht om het loon tijdens ziekte langer door te betalen dan de wet eist (loonsanctie). Voor bepaalde sancties geldt dat aan bepaalde vereisten moet zijn voldaan, willen die kunnen worden opgelegd.

Hebt u als werkgever naar aanleiding van voorgaande vragen, neemt u dan gerust contact op met Boudewijn Advocatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *